تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۳۰ آذر ۹۴ ، ۰۰:۱۰

مردن...

همیشه هم آرزوی مرگ کردن برای کسی بد نیست. مامان میگه: مرگ خودش گاهی دواست. باهاش موافقم هر چند هیچوقت زبونم نچرخید برای برادر شوهر دوستم که دو ساله روی تخت افتاده و دیگه زندگی گیاهی داره لب به آرزوی مرگ باز کنم اما امشب ایمان آوردم که " مرگ دواست"... دنبال دوا می گردم! کاش زبون هر کس که به دعای خیر می چرخه برای من کمی مرگ آرزو کنه.

۹۴/۰۹/۳۰
7660 ...