تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

تا سن پطرزبورگ

من اینجاییم و چراغم در این خانه می سوزد...

درباره بلاگ
تا سن پطرزبورگ

از همه شماهایی که اینجا رو دنبال می کنید و وقت میذارید بسیار سپاسگزارم. ببخشید اگر زود به زود نمی نویسم...

۰۴ دی ۹۴ ، ۰۰:۲۳

گشته ام غمگسار غم...

بابا کاش بودی. این بدبختی آخر خیلی بزرگتر و سختتر از توان منه. می ترسم بابا... خیلی می ترسم! من تنهایی نمی تونم. من چکار باید کنم؟ تو بگو! بابا می ترسم نتونم کاری کنم. می ترسم نتونم به قولم عمل کنم و پشتش باشم. بابا من می ترسم نتونم... بابا کاش بودی!

۹۴/۱۰/۰۴
7660 ...